Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is voornamelijk bedoeld om de harmonie van het gemeenschap te verzekeren, evenals positieve betrekkingen tussen haar bewoners.
In het belang van iedereen, en bijgevolg in uw eigen belang, verzoeken wij u om dit reglement zo nauwkeurig mogelijk na te leven, en, in naam van iedereen, danken wij u alvast hiervoor.
Door het gewone feit eigenaar, huurder of rechthebbende te zijn over enig gedeelte van het gebouw geniet de betrokkene van alle rechten en is hij/zij onderworpen aan alle verplichtingen opgenomen in onderhavig reglement en moet dit, zowel als de huidige en toekomstige rechthebbenden strikt naleven.
De bewoners zijn verantwoordelijk voor de toepassing van onderhavig reglement door hun bezoekers en de mensen in hun dienst.
De bewoners van het gebouw moeten volgende documenten in acht nemen:

 • de basisakte van de residentie
 • het algemeen reglement van het gebouw
 • het huishoudelijk reglement
 • het politiereglement van de gemeente Grimbergen

 
Vuilniszakken
 

 • De bewoners worden verzocht de regionale en gemeentelijke reglementeringen inzake afvalsortering na te leven.
 • Elke bewoner zorgt voor het buitenzetten van zijn vuilniszakken. De vuilniszakken worden ten vroegste na 20u00 de dag voor de ophaling buitengezet. Als die geweigerd worden moet de eigenaar deze vóór 20u00 terugnemen op de dag van de ophaling.
 • Het is verboden om vuilniszakken en afval achter te laten in de gemeenschappelijke ruimtes, zelfs de dag voor de ophaling door de gemeentelijke diensten (politiereglement 2.5.2)
 • Het is verboden afval op het voetpad buiten de voorziene datums achter te laten, onder meer bij de verlengde afwezigheid (vakantie). Zorg samen met een buur voor het buitenzetten van de vuilniszak(ken).
 • De omvangrijke voorwerpen geweigerd door de ophaaldienst mogen niet buiten worden gezet of achtergelaten. (Zie « grof vuil » document Haviland).
 • Het is verboden om maandverbanden of andere voorwerpen in de toiletten weg te gooien. De verstopte leidingen worden ten laste van de verantwoordelijke geledigd.

Voetpaden en tuinen
 

 • Het parkeren van tweewielers op het voetpad is verboden. Gebruik hiervoor plaats dicht bij de palen.
 • Het vrijmaken van het voetpad in geval van sneeuw of vorst moet worden uitgevoerd door de (valide) bewoners van het gelijkvloers: politiereglement 2.2.1 en 3.9.4.
  Bij gebrek aan bekwame bewoners wordt het vrijmaken uitgevoerd door de bewoners van de eerste verdieping en zo verder.
 • De bewoners mogen in de tuinen niets weggooien (Brood, afval, dennenbomen…)
 • Het is verboden om voedsel voor de dieren te strooien (politiereglement 2.11.1)

 
Hall
 

 • De brievenbussen moeten gesloten zijn.
 • Brievenbussen moeten één maal per week geledigd worden.
 • De bewoners moeten de niet gebruikte reclamefolders met hun individuele papierafval weggooien.

 
Gemeenschappelijke ruimtes, trappen

 • Het is strikt verboden om in gemeenschappelijke ruimtes te roken: lift, gangen, trappen, hall, ondergrondse garages en technische ruimtes.
 • De netheid en orde in de gemeenschappelijke ruimtes (lift, hall, trap, kelderverdieping, binnenplaats, paden en tuinen) moeten door iedereen worden nageleefd.
 • Het is verboden om de stookplaats binnen te gaan en aan de regulatietoestellen  te komen.
 • Het is verboden om tapijten op de trappen uit te schudden.
 • Al het vuil veroorzaakt in gemeenschappelijke ruimtes wordt door de dader gereinigd.
 • De gemeenschappelijke ruimtes, onder meer de inganghall, trappen, bordessen en open ruimtes, garagepoorten en kelderdeuren moeten steeds vrij toegankelijk blijven.
 • Alle beschadigingen veroorzaakt in de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw moeten binnen de 24 werkuren aan de syndicus worden gemeld en daarna hersteld op kosten van de dader ervan.
 • Het parkeren van fietsen, kinderkoetsen of andere voorwerpen is verboden in de inganghall evenals voor de ingang van het gebouw en in de gemeenschappelijke ruimtes over het algemeen.
 • De fietsen, kinderkoetsen en andere buggy’s moeten in de privé-gedeelten opgeborgen worden (appartement, garage of kelder).
 • Het is strikt verboden om in de gemeenschappelijke ruimtes te verblijven, er lawaai te maken of er kinderen te laten spelen.  De ouders zijn verantwoordelijk voor de eventueel veroorzaakte schade.
 • Het is verboden wat dan ook in de technische ruimtes op te slaan.

 
Rust en overlast

 • De bewoners van het gebouw moeten deze bewonen volgens het rechterlijk begrip van  «goede huisvader». Zij moeten ervoor zorgen dat de algemene rust van iedereen op geen enkele moment verstoord wordt door hun toedoen, door hun bezoekers of mensen in hun dienst.
 • De rust van het gebouw wordt tussen 22 u 's avonds en 7 u 's ochtends niet verstoord.
 • Behoudens in geval van overmacht mogen belangrijke werken aan de privatieve delen die geluidsoverlast veroorzaken, zoals boringen, afbraak, nagels inkloppen of andere werken, enkel worden uitgevoerd op werkdagen tussen 9u00 en 19u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 18u00. Die werken zijn op zondag strikt verboden.

 
Verandering van eigenaar – Verhuizing (in/uit)
 

 • Elk eigenaar die zijn appartement verkoopt, overlaat of verhuurt moet de syndicus hierover inlichten binnen de kortst mogelijke termijn met de melding van de naam, adres en telefoonnummer van de nieuwe eigenaar of huurder.
 • Elke nieuwe inwoner van het gebouw moet, vanaf zijn intrede, aan de beheerder de nodige inlichtingen verschaffen voor de opmaak - ten koste van de titularis - van de naamplaatjes bestemd voor de brievenbussen, het bellenbord en de liften.
 • De verhuizingen (in of uit) moeten aan de syndicus worden gemeld minstens drie dagen op voorhand, zodat die alle nodige maatregelen kan treffen.
 • Het gebruik van de liften voor verhuizingen is strikt verboden. De overtreders worden een forfaitaire boete opgelegd gelijk aan de prijs van de huur van een lift voor twee uur.
 • De verhuizingen mogen enkel langs de buitenkant worden uitgevoerd en dit, door middel van een gepast hijssysteem. Elke beschadiging veroorzaakt op de gevel of op andere delen van het gebouw tijdens die verhuizing wordt gedragen door degenen die de verhuizing heeft besteld.
 • Voor elke verhuizing is een forfaitaire vergoeding, bepaald door de algemene vergadering, vereist, mits betaling tegen ontvangstbewijs bij de mede-eigenaar.
 • Na elke verhuizing is het de syndicus toegelaten om een plaatsbeschrijving te komen uitvoeren, onder meer op de terrassen.
 • Als er na de verhuizing of werken, schade zouden worden opgemerkt op de muren, liftkooien, deuren, enz., dan zouden de herstellingkosten ten laste van de dader vallen.

Onderhoud
 

 • De gemene delen worden onderhouden door het personeel van de gemeenschap onder de controle van de syndicus. Dat onderhoud betreft enkel de vervuilingen te wijten aan een normale doorgang op deze plaats. De verantwoordelijke van elke abnormale vervuiling (glasbreuk, vloeistof laten afvloeien...) moet deze onmiddellijk rechtzetten.
 • Het is verboden om ontstoppingsproduct te gebruiken die de leidingen kan aantasten (caustische soda (natriumhydroxide), zoutzuur...)
 • De bewoners zijn belast met regelmatige reiniging, en wanneer deze nodig is, van de roosters en zuigkorven voor afvoer van regenwater.

 
Garages en kelders

 • Het parkeren is niet toegelaten op de wegen die naar de garages en kelders leiden, kelderverdieping inbegrepen.
 • Enkel het « stoppen » is toegelaten tijdens de strikt nodige tijd voor het laden of lossen van mensen, bagage of goederen.
 • Het is de syndicus toegelaten om de nodige stappen te ondernemen bij de openbare diensten zodat elk voertuig dat deze regel overtreedt afgevoerd wordt door een takelwagen, en dit op kosten van zijn eigenaar.
 • Zowel binnen de garages als in de galerijen en op de parkeerplaatsen, is het verboden om onderhoudswerken, herstellingen of afstellingen van voertuigen uit te voeren die, door de stank of het lawaai die zij veroorzaken, risico's of overlast zouden kunnen betekenen voor de bewoners.
 • Bij de circulatie van voertuigen in de ondergrondse garagegalerijen moeten de dimlichten steeds aan staan, dag en nacht; het gebruik van toeters is verboden, behalve in geval van werkelijk gevaar.
 • De snelheid is beperkt tot 10 Km/u op de site.
 • Het verkeersreglement is, voor het overige, van toepassing.
 • Het is verboden om in de gemeenschappelijke garage wagens te wassen.
 • De deuren van de garages moeten gesloten blijven om ongevallen te vermijden.

 
Liften

 • Het gebruik van de liften is verboden voor kinderen onder de 14 jaar niet vergezeld door een volwassene.
 • De fietsen en andere omvangrijke voorwerpen die de wanden kunnen beschadigen mogen niet in de liften  worden geplaatst.
 • Het is verboden om de liften te gebruiken om een zware of omvangrijke voorwerpen te verhuizen.
 • Een geval van defect aan een lift wordt men de syndicus verwittigen.
 • De liften mogen in geen geval bij brand worden gebruikt.

 
Dieren
 

 • Het is voor de bewoners van het gebouw toegelaten, bij eenvoudige tolerantie, om dieren in het gebouw te houden op voorwaarde dat hun aantal en grote redelijk blijft (honden,  katten en vogels) en niet loslopend. Als het dier of de dieren overlast veroorzaken door lawaai, stank, vervuiling of andere, wordt de genoemde  tolerantie  ingetrokken voor het betrokken dier, door een beslissing tijdens de algemene vergadering.
 • De vervuiling en ontlastingen moeten door de eigenaar van het dier (onmiddellijk) worden gereinigd.
 • De hondenrassen bestempeld als gevaarlijk zijn verboden.
 • De exotische en/of beschermde dieren, kruipdieren, insecten, enz. zijn verboden.
 • Het is verboden om honden en katten zonder leiband los te laten lopen in de gemene delen en in de onmiddellijke omtrek van de mede-eigendom (parking, tuinen).

 
Terrassen

 • De vuilniszakken mogen niet op de terrassen vooraan worden opgeslagen en achteraan enkel in de kasten.
 • Het is verboden om wat dan ook van het terras te gooien.
 • De mede-eigenaars en hun bewoners mogen op de vensters, op de balkons of de terrassen geen enkel voorwerp tentoonstellen of plaatsen dat een nadelig invloed kan hebben op de esthetiek of het geordende uitzicht van het gebouw.
 • De borstweringen van de voorgevels moeten vrij blijven van elk voorwerp. Tafels en stoelen zijn toegelaten.
 • Het politiereglement verbiedt het ophangen van bloembakken buiten de balkons (voor- en achtergevel). (Valrisico ingeval van sterke wind + water bij de buren onderaan).
 • De installatie van zonnetenten moeten worden goedgekeurd door de vergadering van mede-eigenaars.
 • Geen enkele installatie of vaste constructie mag op de terrassen vooraan of achteraan worden geplaatst, meer bepaald airconditioninginstallaties. Parasols en zonnetenten zijn in de zomer toegelaten maar mogen niet in de vloer worden bevestigd.
 • Het is verboden om zijn terras af te sluiten om er een veranda van te maken.
 • Het is verboden te koken op de terrassen vooraan en achteraan.
 • Om overlast en brandrisico te vermijden zijn barbecues verboden op de terrassen, zowel op de verdiepingen als op het gelijkvloers.
 • De plaatsing van buitenverlichting op de terrassen vooraan is verboden.
 • De plaatsing van buitenverlichting op de terrassen achteraan is toegelaten voor zover deze niet worden bevestigd in de boven gelegen terrassen en dat zij van een model zijn dat door de algemene vergadering goedgekeurd is.

 
Verhuring

 • Elke eigenaar moet een kopie van het huishoudelijk reglement aan zijn huurder overhandigen, en in het huurcontract, waarvan onderhavig reglement een bijlage vormt, bepalen dat de huurder de clausules ervan moet naleven.
 • De algemene vergadering mag beslissen om beperkingen op te leggen in verband met het aantal bewoners per privé-eenheid, behalve echter in het geval waar andere bewoners van een privatief deel allen deel maken van dezelfde familiale cel in de beperkte zin van dat begrip.

 
Uitzicht van het gebouw.

 • De eenvormigheid van gordijnen en overgordijnen moet worden nageleefd overeenkomstig met de basisakte, hoofdstuk 3, afdeling 2, art 51. De gordijnen en over gordijnen zichtbaar van buiten moeten wit of gebroken wit van kleur zijn.
 • De schotelantennes zijn verboden op de voorgevel: politiereglement 3.4.4.
 • De schotelantennes achter het gebouw geplaatst mogen geen verankering in het dak, de muren of de borstwering hebben.
 • Het is verboden om muurplaten buiten de residentie aan te brengen.
 • De bewoners mogen op de vensters noch uithangborden, noch reclame plaatsen.
 • Het is verboden, behalve bijzondere vergunning van de algemene vergadering om reclame op en in het gebouw te maken. Geen inschrijving mag op de vensters en de balkons worden aangeplakt, op de buitendeuren en buitenmuren, nog in de trappen, bordessen, inganghalls en tuinen. Het aanplakken van affiches voor de verkoop of verhuur van privatieve eenheden is echter toegestaan.
 • De eigenaars zijn belast met uitvoeren van de schilderwerken op balustrades vooraan en achteraan het gebouw op hun kosten en dit zodra dit nodig is. Ingeval van niet uitvoering en na ingebrekestelling mag de syndicus de schilderwerken laten uitvoeren via de buitenzijde met facturatie in supplement aan de betrokken eigenaars van de kosten voor steigers of platforms vereist voor de operatie.

 
Veiligheid
 

 • De bewoners moeten de deuren zorgvuldig afsluiten (garages, ingang)
 • De bordesdeuren moeten altijd gesloten blijven.
 • De bewoners moeten de identiteit van de bezoekers controleren vooraleer de ingangsdeuren van het gebouw te openen.
 • Het gebruik van de open haarden is toegestaan als dit geen storing veroorzaakt en als de bewoner een bewijs van jaarlijkse schoorsteenveging kan voorleggen. Politiereglement 3.8.3 en basisakte, hoofdstuk 3, afdeling 1, punt 5.
 • De bewoners van het gebouw zullen alle middelen ter beschikking moeten stellen voor het schoorsteenvegen, welk het ook is.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om toestellen met trage verbranding of met de productie van schadelijke gassen te gebruiken.
 • Het is verboden om zich op het dak te begeven.
 • Het gebouw of zijn bijgebouwen mogen in geen geval dienen voor de opslag van gevaarlijke stoffen of installaties die als ongezond of hinderlijk geklasseerd zijn.
 • De leidingen voor de aansluiting van gastoestellen moeten van het type zijn dat erkend is door de gasverdelingmaatschappij.  Het is aanbevolen om de waterdichtheid van de leidingen te laten testen  vooraleer de opening van een gasmeter toe te laten.
 • Hout mag men enkel in de kelders klieven of hakken.

Verzekering en schadegevallen
 

 • In geval van schade moet de syndicus zo snel mogelijk verwittigd worden (24u) en moet hem een schadeaangifte overhandigd worden.

Strafmaatregelen voor overtredingen aan de huishoudelijk reglement
 
Ingeval van overtreding op onderhavig reglement, meer bepaald voor wat betreft de maatregelen bestemd voor de vrijwaring van de standing van het gebouw en de belangen van de gemeenschap, is de syndicus bevoegd om in volgorde de volgende maatregelen te treffen:

 • Eerste waarschuwing, schriftelijk, met de bepaling van de overtreding en de eis voor naleving van onderhavig reglement.
 • Ingeval van gebrek aan positieve reactie, toepassing van een vaste forfaitaire vergoeding bepaald door de algemene vergadering, betaalbaar binnen de acht dagen.
 • Ingeval van gebrek aan reactie of betaling van vergoeding binnen de voorziene termijn, aanmaning van de overtreder, alle gerechtelijke en andere kosten te zijner laste.

 
Ingeval van zware overtreding concreet vastgesteld door een huurder is de syndicus bevoegd om een rechtszaak aan te spannen tegen de betrokkenen met de bedoeling om zijn uitwijzing te verkrijgen evenals de opzegging van zijn huurcontract, onverminderd elke andere eventuele boete.
 
De Beheerraad vestigt de aandacht van de bewoners op het feit dat voor de punten opgenomen in het politiereglement, een boete van 50 t/m 250 € is voorzien.